หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
development and restructure of agricultural production system

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณจากจังหวัดตาก
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ผศ.ดร.เมธินี เห่วซึ่งเจริญ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล (นักวิจัยร่วม)
  8. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
  9. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาศักยภาพทางกายภาพในการผลิตทางการเกษตร และสถานภาพการผลิตทางการเกษตรที่เป็นอยู่ในพื้นที่
2. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร โดยคำนึงถึงศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่ ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร และการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม รวมถึงการมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร
3. เพื่อศึกษาถึงความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
4. เพื่อกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แนวทางในการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่ ความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรและชุมชน
2. ได้เกณฑ์มาตรฐานวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
3. ผู้บริหารโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th