งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การติดตามและประเเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
-

หัวหน้าโครงการ นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2555 - 30 เมษายน 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หาแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ในมิติด้านประสิทธิภาพและด้านประสิทธิผล
2. เพื่อศึกษาความเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการจัดทำแผนและการติดตามผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th