งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินภาพรวมโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเินินการในปี 2552 - 2554
-

หัวหน้าโครงการ นางสาววิไลพร ธรรมตา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาววิไลพร ธรรมตา (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (27263 KB)
ดาวน์โหลด : 298 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
2. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th