งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางชนนิกานต์ แก้วเทพ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 5 กุมภาพันธ์ - 30 พฤศจิกายน 2551รายชื่อนักวิจัย

  1. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพิกุลทอง เทพลิขิตกุล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (25427 KB)
ดาวน์โหลด : 742 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาและหน่วยงาน ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ แผนงานการใช้งบประมาณประจำปีที่ได้กำหนดไว้
2.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ แผนการใช้งบประมาณประจำปี และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2. ภาควิชาและหน่วยงาน ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระบบที่ดีและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th