หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และกลยุทธ์ทางการตลาดของผักปลอดสารพิษ
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวศศิรินทร์ อธิมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.โชค มิเกล็ด (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริการวิชาการและถ่า่ยทอดเทคโนโลยีเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดสารพิษในแปลงเปิด
2. เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผักปลอดสารพิษ โดยการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
3. เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th