งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation Analysis of Academic Articles Published in International Journals, and Database System Development of those Articles at Faculty of Agriculture, Chaing Mai University

หัวหน้าโครงการ นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (00)
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2553 - 30 เมษายน 2554รายชื่อนักวิจัย

  1. นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. รวบรวมผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2552 จากฐานข้อมูล Academic search premier, Agricola, ISI Web of Science, MathSciNet, Pubmed, ScienceDirect, Scopus และ Wilson
2. ศึกษาจำนวนผลงานวิชาการที่ไ้ด้รับการอ้างอิง (Cited Reference) ทั้งรายละเอียดของจำนวนบทความที่ถูกต้อง (Cited) จำนวนครั้งที่ถูกอ้าง (Time Cited) โดยนับทั้งการอ้างตัวเอง (Self Cited) และการถูกคนอื่นอ้าง (Cross Citation)
3. หาค่า Impact Factors และค่า h-index ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่คณาจารย์และนักวิจัย ส่งผลงานไปตีพิมพ์
4. เปรียบเทียบจำนวนผลงานวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับจำนวนผลงานวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัียต่างๆ ได้แก่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแำพงแสนและวิทยาเขตบางเขน) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัียขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลััยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยภายนอกประเทศได้แก่ Kobe University, Japan และ National Chumg Hsing University, Taiwan

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานข้อมูลผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อใช้สำหรับประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อ สมศ., ก.พ.ร. และ สกอ.
2. คณาจารย์และนักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไ้ด้ทราบถึงจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง (Cited Reference) ทั้งรายละเอียดของจำนวนบทความที่ถูกอ้าง (Cited) จำนวนครั้งที่ถูกอ้าง (Time Cited) และทราบค่า Impact Factors และค่า h-index ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่คณาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานไปตีพิมพ์ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลงานวิชาการและเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
3. ทำให้ทรารบถึงสถานะของผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าอยู่ระดับใด เมื่อเทียบกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอื่นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป
4. เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่ผู้สนใจและผู้่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th