งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศีึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัียเชียงใหม่ (ในปี 2553)
-

หัวหน้าโครงการ นางชนนิกานต์ แก้วเทพ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2554รายชื่อนักวิจัย

  1. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพิกุลทอง เทพลิขิตกุล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (19973 KB)
ดาวน์โหลด : 477 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารด้านการเงิน และงบประมาณของคณะฯ ว่าเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างหรือมีภูมิกัน ตลอดจนความรอบรู้และคุณธรรม หรือไม่
2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึงพาตนเองของคณะฯ และการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เรื่องแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะค่านิยมด้านความพอเพียงแก่บุคลากรภายในคณะฯ
4. เพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอหลักการบริหารงบประมาณตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างหรือมีภูมิคุ้มกัน และอยู่บนพื้นฐานและเงื่อนไขของความรอบรู้ และคุณธรรม เพื่อสนองต่อพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานปรัชญานี้ให้แก่คนไทยทั้งประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงปัญหาการบริหารด้านการเงิน และงบประมาณของภาควิชาและหน่วยงาน ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจะได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับ และดำเนินการแก้ไข โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. เพื่อให้ภาคการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเข้มแข็งขึ้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถป้องกันวิกฤตการณ์ และความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือจากการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ได้ทราบถึงหลักการบริหารงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงิน และงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th