หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวศศิรินทร์ อธิมา (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th