งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กลยุทธ์ในการแสวงหาเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ นางชนนิกานต์ แก้วเทพ
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553รายชื่อนักวิจัย

  1. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางพิกุลทอง เทพลิขิตกุล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (7106 KB)
ดาวน์โหลด : 647 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำแผนการแสวงหาเงินรายได้ประจำปี ของภาควิชาและหน่วยงาน ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้แต่ละประเภท และการแสวงหาเงินรายได้จากแหล่งใหม่ ของภาควิชาและหน่วยงาน ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาเงินรายได้ของภาควิชาและหน่วยงาน ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่เป็นไปตามแผนการแสวงหาเงินรายได้ประจำปีที่กำหนดไว้
4. เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอกลยุทธ์ในการแสวงเงินรายได้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการแสวงหารายได้ของภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก และแผนกกลยุทธ์ในเชิงรับของหน่วยงาน ต่อไป
2. ทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้ของภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและหาวิธีการเพิ่มจำนวนเงินรายได้ของแต่ละแหล่ง และทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้แหล่งใหม่
3. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสวงหารายได้ ของภาควิชาและหน่วยงานในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ได้แผนกลยุทธ์ในการแสวงหาเงินรายได้ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนการแสวงหาเงินรายได้ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th