บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินว่าปัจจุบันการทำเกษตรกรรมในพื้นที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น ๆ หรือไม่ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างไร โดยจะนำข้อมูลได้มากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ว่าควรจะส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยน แนวทางการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่นั้น ๆ อย่างไร เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th