งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อหน่วยบริการหอพักและหอประชุม ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
The Customer expectation about Dormitory and Meeting hall unit of Mae Hia Agricultural Research, Demonstrative and Training Center

หัวหน้าโครงการ นางสาวนาตยา ใจปัญญา
บริหารจัดการที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 มิถุนายน 2558 - 21 มิถุนายน 2559รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวนาตยา ใจปัญญา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการให้บริการหอพักและหอประชุม ของศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของแต่ละหน่อยงานในการใช้บริการหอพักและหอประชุมของศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความคาดหวังต่อการบริการของหน่วยบริการหอพักและหอประชุมศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
2. ทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดของหน่วยงานในการใช้บริการหอพักและหอประชุมของศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
3. ผลการวิจัยการดำเนินงานต่อการให้บริการของหน่วยงานบริการหอพักและหอประชุมสามารถนำมาปรับใช้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผุ้ใช้บริการ และเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของหน่วยงานบริการหอพักและหอประชุม ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th