บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาการผลิตและดอกไม้กินได้ให้ปลอดจากสารพิษ ระยะที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 3. นางขนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
 4. อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 5. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
 8. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 9. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจความปลอดภัยด้านอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย
2. เผยแพร่เทคโนโลยีทางด้านการเพิ่มผลผลิตพืชผัก
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ลักษณะโครงการ

มี ๔ โครงการย่อย ได้แก่

๑. โครงการ ให้ความรู้เรื่องอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์ปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
๓. โครงการเสริมส้รางประสบการณ์แก่สมาชิกเครือข่าย
๔. ส่วนสนับสนุนการดำเนินการของเครือข่ายพัฒนาการเผยแพร่งานด้านวิชาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำ Road show ด้านอาหารปลอดภัย วิธีการตรวจสารปลอดภัย การป้องกันกำจัดแมลงตกค้างอย่างง่าย
๒. นิทรรศการ ตลาดนัดเผยแพร่ความรู้ชุมชน ๕ ครั้งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๓. ฝึกอบรมสาธิตวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
๔. แปลงสาธิตพืชผักและดอกไม้กินได้ปลอดภัย

๕. ทัศนศึกษา ณ แปลงสาธิตของโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ๑ ครั้ง ในพื้นที่ จ.นครปฐม
๖.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th