บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรที่สูงระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง
วันที่ดำเนินการ 2 ธันวาคม 2547 - 17 ตุลาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (ที่ปรึกษา)
  3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ปรึกษา)
  4. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (ที่ปรึกษา)
  5. Mr. Marcus Williamson (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  7. นางสาวสรัญญา นิพิฐวัชนะผล (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาเกษตรที่สูง อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ
2. เพื่อเสนอแนะกิจกรรมนำร่อง ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่อเนื่อง

ลักษณะโครงการ

1. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงระดับนานาชาติ ครอบคลุมหน่วยงานและองค์กรนานาชาติที่ปฏบัติงานบนพื้นที่สูงภายในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก
2. การศึกาลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้สูง ในการทำเป็นกิจกรรมนำร่องในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. รูปแบบบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมนำร่องในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเครือข่ายต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th