บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตเอนไซม์ย่อยไฟเตทเพื่อใช้ในอาหารสัตว์
Production of Phytate-Degrading Enzymes for Animal Feed

หัวหน้าโครงการ รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 31 มีนาคม 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววิลาสินี เขียนนอก (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

  1. การจดสิทธิบัตร : สูตรและกระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมชนิดผงจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th