บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2547 - 31 ตุลาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial information System) ซึ่งประกอบด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS ร่วมกับระบบข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) และระบบการรังวัดตำแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Positioning System: GPS)
2. สร้างระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดการทรัพยากรรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะด้านของทางจังหวัด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และ การประเมินความเหมาะสมพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น)
3. วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรกับพลวัตประชากรของจังหวัด โดยการใช้แบบจำลองระบบ (Simulation Model) เป็นเครื่องมือร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจหลัก (Core Decision Support System) โดยมุ่งเน้นให้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริการข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั่วไปฐานะผู้ใช้ข้อมูล ในรูปแบบ Informatics' Web Based

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงทรัพยากรของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน)
2. ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรของจังหวัด)
3. แบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการใช้ทรัพยากร)
4. ข้อมูลที่จะใช้ภายใต้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลาง (Core Decision Support System ) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
5. Informations' Website ที่แสดงข้อมูลของจังหวัด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th