บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการนำร่องระยะสั้น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากร : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Short Term Pilot Project on Database System for Management : Mae Hong Son

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน ประชากร เขตการปกครอง และระบบคมนาคม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเบื้องต้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนักท่องเที่ยวในฤดูต่าง ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชน
3. จัดทำระบบจำลองแบบระดับแนวคิด ของความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน ข้อ 2
4. วิเคราะห์เบื้องต้นระบบการผลิตทางเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และระบบการขนส่งอาหารจากภายนอก
5. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เต็มรูปแบบ โครงการ "ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากร : จังหวัดแม่ฮ่องสอน"      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th