บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อม และกลยุทธการจัดการที่มีผลต่อคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบ
The Effects of Environmental Factors and Management Strategies on Grain Quality of Rice cv. Khao Dok Mali 105: System Approach Study

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.วรรณา ตุลยธัญ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
  4. ผศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. รศ.ดร.อนันต์ พลธานี (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6. นายอานันท์ ผลวัฒนะ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ศูนย์วิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม และการจัดการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมและการจัดการ ที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 2. ศึกษาวิถีเมแทบอลิซึมของต้นข้าวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-AP 3. ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการชีวเคมีและสรีระของข้าวในการสร้างสารหอม 2-AP และคุณภาพเมล็ดทั้งทางกายภาพ เคมี และคุณภาพการขัดสี

ลักษณะโครงการ

งานวิจัยนี้เป็นงานที่เป็นการศึกษาแบบ interdisciplinary ที่มีนักวิจัยหลายสาขา และหลายหน่วยงาน เข้าร่วมวิจัย และเป็นการศึกษาโดยใช้แนวทางเชิงระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความสม่ำเสมอ (uniformity) ของคุณภาพข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตได้ในประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th