บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตพืชไร่ภายใต้การจัดการแบบอินทรีย์
Field Grops Productions Under Organic Management

หัวหน้าโครงการ ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาพืชไร่
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2546 - 1 ธันวาคม 2549



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.อนันต์ อิสระเสนีย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการจัดการในการผลิตพืชไร่ชนิดต่าง ๆ ในสภาพการจัดการแบบอินทรีย์
2. เพื่อศึกษาข้อจำกัดของการผลิตพืชไร่อินทรีย์



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th