บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้พืชตระกูลถั่วกินเมล็ดบางชนิดในการควบคุมวัชพืชและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินสวนลำไยที่ปลูกใหม่
Using of some grain legumes for controlling. Weed and maintaining soil fertility in new Longan Plantation.

หัวหน้าโครงการ ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2543 - 31 พฤษภาคม 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของถั่วดำ ถั่วแปยีและถั่วแปบในสวนลำไยปลูกใหม่ - เพื่อศึกษาอัตราประชากรต่อพื้นที่ที่เหมาะสมของถั่วดำ ถั่วแปยีและถั่วแปบ เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนลำไยปลูกใหม่ -เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินของถั่วดำ ถั่วแปยี และถั่วแปบ ในสวนลำไยปลูกใหม่ - เพื่อศึกษาถึงผลกระทบด้านโรค แมลงศัตรูในสวนลำไย เมื่อมีการใช้พืชตระกูลถั่วปลูกคลุมดิน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th