บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มคุณภาพการสีโดยการใช้จุลธาตุบางชนิดและการเสริมธาตุไอโอดีน สังกะสีและเหล็กในเมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์แป้งข้าว
Milling Quality Enhrucement using some micronutrients and the Enrrichmentof Iodene} Zinc and Iron in Rice Grain and flour products

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2543 - 31 ธันวาคม 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. วรรณา ตุลยอัญ (นักวิจัยร่วม)
  3. ศักดา พรั่งลำพู (นักวิจัยร่วม)
  4. อานันท์ ผลวัฒนะ (นักวิจัยร่วม)

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

  1. การจดสิทธิบัตร : กรรมวิธีผลิตข้าวเคลือบแร่ธาตุอาหาร (เลขที่ 1593)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทดสอบความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารที่เสริมสร้างร่างกาย 2. สำหรับการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวและผลิตภัณฑ์แป้งข้าวโดยการเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกายได้แก่ ธาตุไอโอดีน เหล็ก และสัีงกะสี 3. ศึกษาความเป็นไปได้ของกรรมวิธีการเพิ่มคุณภาพการสี และคุณค่าทางโภชนาการของข้าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th