บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเก็บรวบรวมและการอนุรักษ์และศึกษาลักษณะของพืชตระกูลถั่วพื้นเมืองของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ปลูกเพื่อไว้รับประทานในลักษณะของพืชผัก
Variatal Collection and botanical Study of the North and NorthEastern Thailand local lequnes which grown for vegetativeConsumtion

หัวหน้าโครงการ ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2538 - 31 กรกฏาคม 2541กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายใจศิลป์ ก้อนใจ (นักวิจัยร่วม)
  3. ธนูชัย กองแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  4. นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th