บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1ภาคเหนือตอนบน : การจำแนกระบบนิเวศน์เกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Decision Support System for Agricultural Resources Management and Services in the Upper North Phase 1 : Agro-ecological Zones Classification and Land Use Changes

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2545 - 31 พฤษภาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจำแนกระบบนิเวศเกษตรที่ใช้ในการผลิตระบบพืชที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อผลิตระบบพืชที่สำคัญ
3. เพื่อผลิตข้อมูลเชิงพื้นที่เขตการผลิตทางเกษตรในระบบนิเวศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ในโครงการวิจัยอื่นในกลุ่มโครงการวิจัยนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่น้ำฝน อุณหภูมิ และการระเหยน้ำคายน้ำอ้างอิง
- ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ระบบนิเวศเกษตร
- ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางเกษตรที่สำคัญ
- แผนที่เฉพาะเรื่องในด้านภูมิอากาศ และระบบนิเวศเกษตร
- โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดเขตนิเวศเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th