บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-

หัวหน้าโครงการ อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 2 มิถุนายน 2546 - 31 ตุลาคม 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อศึกษาความหลากชนิด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัตว์ป่า 2 เพื่อศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายของสัตว์ป่า ชนิดพืชอาหาร รวมทั้งทำแผนที่พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th