บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบถิ่นกำเนิดไม้กฤษณา (ภายใต้โครงการพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก)
Provenance trials of Aquilaria spp.

หัวหน้าโครงการ อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการกระจายพันธุ์ของไม้กฤษณาในสภาพธรรมชาติ
2. เพื่อรวบรวมสายพันธุ์ไม้กฤษณา
3. เพื่อทดสอบถิ่นกำเนิดไม้กฤษณา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สายพันธุ์ไม้กฤษณาที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรปลูกต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th