บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ
Decision Support System for Crop Production: Rice in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2540 - 31 มีนาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายทวีศักดิ์ เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
  7. นายอานันท์ ผลวัฒนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. อินเตอร์เน็ท : http://mccweb.agri.cmu.ac.th/mccwwwthai/research/DSSARM/ThaiRice/DSSRice.html
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับทรัพยากร และปัจจัยในการผลิตข้าวในภาคเหนือ 2. เพื่อทดสอบและประเมินผลผลิตข้าวพันธุ์ดี ภายใต้สภาพการปลูกและการจัดการต่างๆ โดยอาศัยแบบจำลองข้าว 3. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว ซึ่งทำงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เข้ากับแบบจำลองข้าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินการผลิตข้าวในสถานการณ์ต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ มาตราส่วนนำเข้าข้อมูล 1 : 50,000 ประกอบด้วยชั้นข้อมูล - ขอบเขตการปกครองถึงระดับตำบล - พื้นที่ปลูกข้าวนาปี และนาปรัง - การกระจายตัวของชุดดิน (soil series) - แหล่งน้ำ และพื้นที่รับน้ำชลประทาน - การกระจายตัวของฝน - โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงสี ตลาดรับซื้อข้าว ธนาคารข้าว สหกรร์การเกษตร เป็นต้น - พื้นที่ประสบอุทกภัย 2. ค่าพารามิเตอร์พันธุกรรมของข้าวไทยพันธุ์ที่ศึกษา ซึ่งได้แก่ พันธุ์หอมมะลิ เหนียวสันป่าตอง กข.23 และกวก. 1 สำหรับใช้เป็น input ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว 3. แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าวที่สามารถใช้ในการประเมินศักยภาพของผลผลิตข้าวไทยภายใต้อิทธิพลของการจัดการต่างๆ 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตข้าว (ThaiRice) 5. คู่มืออ้างอิง ThaiRice 6. คู่มือใช้งานโปรแกรม ThaiRice 7. เอกสารทางวิชาการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th