บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปลอดภัยและยั่งยืน
Research and Development on Safety and Sustainable Agricultural Systems and Biodiversity

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้สถานีและศูนย์อบรมการเกษตรแม่เหียะ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (ที่ปรึกษา)
  3. นางกรรณิกา จันทร์ต๊ะ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายคนอง ไชยเขียว (นักวิจัยร่วม)
  5. นายใจศิลป์ ก้อนใจ (นักวิจัยร่วม)
  6. นายนิราชสุวรรณ โอสถ (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  8. นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  9. นายสุรเทพ เทพลิขิตกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาวิธีการจัดการผลิตให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยและยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มพูนรายได้ให้กับหน่วยงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th