บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การให้บริการด้านการผลิตหัวเชื้อจุลนทรีย์สำหรับพืชตระกูลถั่ว
-

หัวหน้าโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2547กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.ดุสิต มานะจุติ (ที่ปรึกษา)
 3. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 5. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (ผู้ช่วยวิจัย)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. อื่นๆ : เผยแพร่วิชาการด้านการใช้เชื้อไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่วสู่ชุมชน โดยการจัดทำแปลงสาธิต และนิทรรศการ ในงานมหกรรมปลอดพิษชีวิตปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

 1. การนำไปพัฒนา/แก้ปัญหา : 1. มีเชื้อไรไซเบียมบริสุทธิ์ (pure isolates) ของถั่วเหลืองฝักสด และพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ จำนวนหนึ่งซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้เพื่อ การศึกษา วิจัยและ คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับพืชตระกูลถั่วพันธุ์อื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ต่อไป
  2. สามารถคัดเลือกเชื้อไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจนกับถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ 75 และพันธุ์ AG 292 จำนวนหลายเชื้อ เช่น GSY-001,GSY-006, GSY-012,NA6080,NA6090,NA6250 และ NA6545 เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้นี้เป็นการคัดเลือกในห้องปฏิบัติการเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จากผลการทดลองนี้ในปีต่อไป
  3. มีการนำเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ไปใช้ในระดับไร่นา โดยผ่านทาง ภาครัฐและเอกชน คือ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโครงการหลวง, และบริษัทลานนา เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

 

ภาพประกอบโครงการ (787 KB)

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับพืชตระกูลถั่วแก่หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกรด้วย
2. เพื่อหารายได้ให้กับภาควิชาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณจากคณะ ฯ ในการเรียนการสอนของภาควิชา ฯ
3. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงกับถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ส่งเสริม
4. เพื่อผลิตหัวเชื้อไรโซเบียมที่ได้คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ส่งเสริม
5. เพือคัดเลือกและผลิตสายพันธุ์ไรโซเบียมสำหรับพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานของภาครัฐ
6. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรให้ห้วเชื้อไรโซเบียม เพื่อทดแทน หรือ ลด การใช้ปุ๋ยเคมีลง
7. เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ
8. เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศโดยรวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถผลิตหัวเชื้อไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลืองฝักสดออกจำหน่ายได้ในปีแรกของโครงการ โดยคาดว่าจะมีปริมาณการสั่งซื้อในปีแรกประมาณไม่ต่ำกว่า 6,000 ถุง 2. สามารถผลิตหัวเชื้อไรโซเบียมสำหรับพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ เช่น ถั่วแขก และ ถั่วลันเตา หากมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ แจ้งความประสงค์มา 3. มีรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาฯ 4. นักศึกษาสามารถนำงานทดลองภาคสนามของโครงการ ฯ มาเป็นวิทยานิพนธ์ได้โดยจะได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 5. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับภาคเอกชนมากขึ้น 6. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th