บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (คณะเกษตรศาสตร์) 4. ทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่เศรษฐกิจ
Bio-organic fertilizer production (Faculty of Agriculture) 4. Effect of bio-organic fertilizer on growth of economic field crops.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2545 - 30 เมษายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th