บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (คณะเกษตรศาสตร์) 2. การทดลองเพิ่มธาตุอาหารพืชหลัก (N, P, K) ในปุ๋ยหมักโดยใช้หินฟอสเฟต แร่เฟจด์สปาร์ และจุลินทรีย์
Bio-organic fertilizer production (Faculty of Agriculture) 2. Increasing of major plant nutrients (N, P, K) in compost by rock phosphate, feldspar and micro-organisms.

หัวหน้าโครงการ นายชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2545 - 30 เมษายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th