บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ(คณะเกษตรศาสตร์) 1. การทดลองผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล (filter cake)
Bio-organic fertilizer production (Faculty of Agriculture) 1. Study of compost production rsing filter cake.

หัวหน้าโครงการ นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์
บริหารจัดการที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2545 - 30 เมษายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายบรรจง วงค์เรือง (นักวิจัยร่วม)
  3. นายประพันธ์ ชมภูเทพ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์ (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  6. นายสุรเทพ เทพลิขิตกุล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th