บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช
Production of bio-organic fertilizer for increasing plant nutrients

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2545 - 30 พฤศจิกายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อผลิตป๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารพืชหลักคือ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศ ทดแทนปุ็๋๋ยเคมี ในการเพิ่มผลผลิตพืช

ลักษณะโครงการ

1. รวบรวมและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนและจุลินทรีย์ย่อยหินฟอสเฟต
2. incubate จุลินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์
3.ทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
4.ทดลองผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
2. ได้วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th