บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของศูนย์พัฒนา ในมูลนิธิโครงการหลวง
Decision Support System for Agricultural and Natural Resource Management in Development Center of Royal Project Foundation

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 24 พฤษภาคม 2543 - 23 พฤษภาคม 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. อินเตอร์เน็ท : http://mccweb.agri.cmu.ac.th/research/Software/abstract/abstract_rpf_higlandnrm.htm
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th