หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประมาณผลผลิตอ้อยโดยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ระยะที่ 3
Sugarcane Yield Estimation Using a Simulation Model Phase 3

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2542 - 31 ตุลาคม 2544



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายก้องทอง พวงประโคน (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
  3. นายปราการ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  4. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวินัย ศรวัต (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
  6. นางสาวเยาวลักษณ์ โชติรังสิยากุล (ผู้ช่วยวิจัย)

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

  1. การจดสิทธิบัตร : การประมาณผลผลิตอ้อยโดยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
 

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจาก โครงการวิจัย การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะ ๒ และ โครงการวิจัยการพัฒนาและการทดลองแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อย ระยะ ๑



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th