หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาและบำรุงรักษาโฮมเพจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานภาค
The Thailand Research Fund Regional Office Homepage Development and Maintainance

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 10 กันยายน 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกานต์ คงบรรทัด (นักวิจัยร่วม)
  3. นายคงทัต ทองพูน (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวจินดาพร อ่อนเกตุ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายปราการ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวเยาวลักษณ์ โชติรังสียากุล (นักวิจัยร่วม)
 

ภาพประกอบโครงการ (8 KB)
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th