บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Joint Research and Development of Biofertilizer for sustainable agriculture

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมวิเทศสหการ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th