บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเปี่ยม (Rhizobium sp.) ในธรรมชาติที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่วบางชนิด
Nitrogen Fixution of Indigenoul Rhizobia on Growth of Some Leguminous Plant

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2543 - 31 ธันวาคม 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อนิรุต พร้อมสุข (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมที่มีอยู่ในธรรมชาติในพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

ลักษณะโครงการ

ปลูกถั่วชนิดต่างๆในแปลงทดลอง ศึกษาการติดปมของเชื้อไรเบียมและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อมูลของพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th