บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของเชื้อ Bacillus Circulans ต่อการละลายโปรแตสเซี่ยมจากแร่ Feldspar
Effect of Bacillus Circulans on Potassium Solubilization from Feldspar

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมวิเทศสหการและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2543 - 30 เมษายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดลนภา ศิริต๊ะ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อย โพแตสเซี่ยมจากแร่เฟลด์สปาร์โยใช้แบคทีเรีย Baciilus circulans

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพิ่มความเป็นประโยชน์ของโพแตสเซียมที่มีอยู่ในแร่ต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้แร่feldspar เป็นแหล่งโพแตสเซี่ยมแทนปุ๋ยเคมี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th