บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของCyanobacteria
Population Changes in Nitrogen Fixing Cyanovacteria as Affectedby Changes in the Ecosystem

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2540 - 31 ธันวาคม 2541กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อภิชาติ สุขสว่าง (นักวิจัยร่วม)
  3. เอกธิดา ไชยรินทร์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th