หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พลวัตของก๊าซเมทเตนและธาติคาร์บอนของการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำแจ่ม
Dynamics of methane gas and carbon stock in various land usesyatems in Mae Chaem watershed

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย In-cash จาก International Cuoncil for Research in Agroforestry (ICTAF)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2540กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th