หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบแบบจำลอง CERES-Barley ในจังหวัดเชียงราย
Validation of the CERES-Barley model in Chiang Rai Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ทีซีซี การเกษตร จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2540กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. ปรัชญา นาสุริวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th