บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
Estimation of Sugarcane Production Using a Computer Model:The SecondPhase

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 15 กรกฏาคม 2540 - 14 กรกฏาคม 2542กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
 2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาวกาญจนา พิบูลย์ (นักวิจัยร่วม)
 3. เฉลิมพล ไทจริงเรือง (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
 5. นิพันธ์ เชี่ยมสุภาษิต (นักวิจัยร่วม)
 6. บุญมี ศิริ (นักวิจัยร่วม)
 7. นายปราการ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 8. ปรีชา พรหมณีย์ (นักวิจัยร่วม)
 9. ผาสุข ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 10. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
 11. นางภาวิดา จำปา (นักวิจัยร่วม)
 12. นางสาวศรินทิพย์ พรหมฤทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
 13. ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา (นักวิจัยร่วม)
 14. สุริทัย เลาหศิริวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 15. อัปสร เปลี่ยนสินไชย (นักวิจัยร่วม)
 16. อิสรี เก่งนอก (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพของประเทศไทย ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลดิบ ข้อมูลการจัดการผลิตอ้อย และขู้มูลพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย
3. เพื่อนำแบบจำลองการเจริญเติบโตในอ้อยที่ได้รับการทดสอบแล้วสนับสนุนการวางแผน เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในพื้นที่การผลิตอ้อยสำคัญของประเทศไทยและเพื่อประมาณการผลิตอ้อยในแต่ละปีเพาะปลูก

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจาก โครงการวิจัยการพัฒนาและการทดลองแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อย ระยะ ๑      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th