บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ (กลุ่มเศรษฐกิจสังคม)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กมล งามสมสุข (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถนำไปวิเคราะห์ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความแตกต่างและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เครื่องมือช่วยตัดสินใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรน้ำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th