บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและจัดการลุ่มน้ำอย่างผสมผสาน: ฝ่ายเศรษฐกิจสังคม
Integrated Watershed Assessment and Management (IWRAM): Socio-economic component

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2545 - 30 กันยายน 2547รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.กมล งามสมสุข (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาระบบช่วยตัดสินใจในการประเมินและจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืน

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสหสาขาวิชา ที่มีฝ่ายอุทกวิทยา ฝ่ายพัฒนาที่ดิน และ ฝ่ายแบบจำลองการผลิตพืช ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแน่งชาติออสเตรเลีย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบช่วยตัดสินใจเพื่อการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th