บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการระยะที่ 1: ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินและน้ำชลประทาน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2545 - 31 พฤษภาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวจงรักษ์ มูลเฟย (นักวิชาการเกษตร)
  4. นางสาวรุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ (นักวิชาการเกษตร)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. การประชุมวิชาการ : การประชุมระบบเกษตรแห่งชาติ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำชลประทาน วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรจากความเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยการภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการย่อยในโครงการใหญ่ ที่มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นแกนในการสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบสนับสนุนการวางแผนที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th