บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เศรษฐกิจสังคมกับการป้องกันและรักษาโรคสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่
Socio-Economic Status and Animal desease Prevention and Treatmentof farmers in Chiang Mai

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิชิต ธานี
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ออสเตรเลีย
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2540กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิชิต ธานี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ลักษมี วรชัย (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th