บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาผลสำเร็จของโครงการหลวงและความเป็นไปได้ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรที่สูงระดับนานาชาติ
Studying the Success of the Royal Project and Feasibility of the Highland Development Network

หัวหน้าโครงการ รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. Macus Wileamson (นักวิจัยร่วม)
  3. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวสรัญญา นิพิฐวัชนะผล (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารภาษาอังกฤษที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของโครงการหลวง เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานของโครงการหลวง ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในงานวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบการประชุมสัมมนานานาชาติที่มีองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงและลดการปลูกฝิ่นเข้าร่วมสัมมนา
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาเครื่องข่ายและกรอบความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการเกษตรที่สูงในระดับนานาชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหลวงและสถานภาพของโครงการหลวงในเวทีโลก ซึ่งจะทำให้โครงการหลวงมีสถานภาพเป็นผู้นำในการพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะได้รับการระลึกถึงในฐานะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และอุทิศพระองค์อย่างแท้จริง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th