บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การยอมรับและแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทานแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา)
Adoption and Diffusion of Texhnology Transfer to the Farmers Involving in Agricultural Development Project in the Area of Mae Lao Irrigation Project under Agricultural Sector Program Loan (ASPL) (Chiang Rai Province and Pha Yao Province)

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2546 - 31 ตุลาคม 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวกมลลักษณ์ ดิษยนันท์ (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย ภายใต้กลไกการบริหารจัดการภาครัฐ กลไกชุมชนและเอกชน และสภาพเศรษฐกิจและสังคมและนำมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของโครงการเฉพาะพื้นที่ (Project Mode)
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย
4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทานแม่ลาว)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสภาพของเกษตรกรในโครงการ
2. รูปแบบของการยอมรับและการแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรในแต่ละกิจกรรมการผลิต เช่น ด้านพืช ปศุสัตวื ประมง
3. รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่ (ชลประทานแม่ลาว) ของเกษตรกร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th