บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเกษตรของแม่บ้านเกษตร ในจังหวัดเชียงราย
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.กฐิน ศรีมงคล (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ประสบ
ความสำเร็จในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ประสบความ
สำเร็จในการดำเนินธุรกิจเกษตรในจังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอื่น ๆ
ในจังหวัดเชียงราย และที่อื่น ๆ
4. เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมด้านธุรกิจเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ทราบรูปแบบการบริหารของกลุ่มแม่บ้านที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจเกษตร
ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการในเรื่องการบริหารองค์กร
การผลิต การเงิน และการตลาด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ของการบริหารจัดการ เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาในการบริหารจัดการรของกลุ่มแม่บ้านอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย
และที่ที่อื่น ๆ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนการส่งเสริมด้านธุรกิจเกษตร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th