บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานกลุ่มขององค์กรเกษตรในการผลิตและการตลาดลำไย
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2546รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาศักยภาพและความรู้ในด้านการบริหารงานกลุ่ม ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตและการตลาดลำไย 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดลำไยของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตร ตลอดจนเครือข่ายของกลุ่มต่าง ๆ 3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตและการตลาดลไย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th