บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การยอมรับและรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
Adoption and Appropriate Model for Implementing Readiness Preparation of Tambon Agricultural Technology Transfer and Service Centre.

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.กฐิน ศรีมงคล (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
  7. นางสาวเจนจิรา สุทัศน์ ณ อยุธยา (ผู้ช่วยวิจัย)
  8. นางสาวทวีรัศมิ์ ศรีกิตติกุล (ผู้ช่วยวิจัย)
  9. นายประกฤต จันทน์เกษร (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาการประเมินการยอมรับของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 2.เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3.เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ 4.เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของการดำเนินโครงการฯ 5.เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการบริหารการพัฒนาศูนย์บริการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและดำเนินโครงการขยายผลการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 2. คณะกรรมการศูนย์บริการฯ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำผลการวิจัยไป้ประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์บริการฯของตนเองต่อไป 3. หน่วยงานอื่นๆ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายประสานการพัฒนาโดยใช้พื้นที่และชุมชนเป็นฐานการพัฒนา 4. ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิชาการทางด้านการส่งเสริมการเกษตร การบริหารการพัฒนาและอื่นๆ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th